top of page

Cancerrehabilitering

Kan skogsbad i grupp utveckla cancerrehabilitering?
 

Bakgrund till studien:
I samband med cancersjukdom och dess behandling kan besvär och följder uppkomma som hindrar och påverkar det dagliga livet. Inom begreppet cancerrehabilitering ryms många insatser som syftar till att ge patienter och närstående ett så bra liv som möjligt.
 

Exempel på besvär som kan uppkomma under och efter cancersjukdom och behandling kan vara oro, ångest, rädsla för återfall, depression, trötthet/fatigue, sömnbesvär och smärta.


Skogsbad är en översättning av det japanska begreppet Shinrin-yoku, en naturterapi där tyngdpunkten ligger i kravlös upplevelse av en skogsmiljö med alla sina sinnen. Studier har visat att skogsbad bland annat kan minska depression, trötthet, ångest och ilska, och naturvistelse i stort har visat sig ha positiva effekter på bland annat sinnesstämning och sömn.


Syfte och frågeställning:
Syftet med studien är att utvärdera om skogsbad i grupp kan ha en plats i cancerrehabilitering.


Kan deltagande öka livskvaliteten och/eller bidra till ökad nöjdhet med det stöd man blivit erbjudet som cancerrehabilitering?
 

Vilka besvär eller problem är det i så fall som förbättras och vilka delar i insatsen är det som är viktiga?


Hur studien är upplagd:
Patienter med gynekologisk cancer erbjuds deltagande en grupp om ca 6 deltagare som under 10 veckor träffas en gång i veckan under ledning av en skogsbadsguide. Träffarna äger rum på natursköna platser i skogsmiljö på eller i anslutning till Skåneleden.

Varje tillfälle varar ca 2,5 timmar och innehåller enklare andningsövningar med sinnesfokus, långsam rörelse i närhet till andra gruppmedlemmar, stilla stund i avskildhet sittandes eller liggandes på liggunderlag eller i hängmatta, samt en avslutande fikastund i samvaro.
 

För att utvärdera effekten av träffarna får deltagarna fylla i enkäter före och efter. Enkäterna har frågor som handlar om livskvalitet, fysiskt och psykiskt mående, sinnesstämning och upplevelsen av naturen. Deltagarna kommer även att erbjudas att svara på frågor i intervjuform.

Vem som genomför studien:
Studien genomförs som ett samarbete mellan Kvinnokliniken i Kristianstad, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Enheten för Miljö och hälsa, Regional utveckling, Region Skåne.


Läs mer: Lantbruksuniversitet (SLU)

Läs mer: Nordic Nature Health Hub

Region Skåne och finansiering:
Finansieras av Regional utveckling, Region Skåne.


Region Skåne genom Regional Utveckling och enheten Miljö och hälsa är huvudman för Skåneleden, en 130 mil lång kvalitetssäkrad vandringsled som med sina 6 delleder tangerar Skånes mest besöksvärda natur- och kulturområden och berör både stad och land. Att vara huvudman innebär ett övergripande ansvar för ledens relevans och långsiktiga utveckling med hänsyn tagen till alla tre hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
 
Genom denna studie ska utvärdering göras om naturvistelse med koppling till de rekreativa lederna, med fokus på Skåneleden, kan utgöra en viktig del gällande sekundär prevention och om det för individen kan bidra till bättre livskvalitet och ökad nöjdhet kring rehabilitering och en vilja kring långsiktigt ökad naturvistelse på individnivå vilket även skulle bidra till långsiktiga samhällsvinster.


Läs mer: Skåneleden


Läs mer: Region Skåne och Regional Utveckling

Praktisk information:

Datum och tider för Fulltofta strövområde, mellan Hörby och Höör, Hörby kommun:
Klicka här för tidsschema V.11 – V.21 år 2024.

Skärmavbild 2024-04-18 kl. 21.59.48.png
IMG_20220528_001454_145.jpg
20220425_110648.jpg
20220414_152510.jpg
20220526_141929.jpg
20220513_150635.jpg
20220528_140618.jpg
20220528_141836.jpg

Upplägg: Att skogsbada är att vandra sakta in i skogens alla färger, dofter, ljud, former, mönster, upplevelser och alla naturligheter som skogen erbjuder.
 

Du guidas in i stillhet, strosar utan mening eller mål. Låter blicken följa en myras slit eller en snigels stilla framfart. Lyssnar – vad är det du hör? Känn – vad känner du? Vinden mot huden, handen mot mossan, regnet mot din kind eller vad känner du inombords, vad händer inuti i dig? Smaka, hur smakar det att vara i naturen? Vad hör du? Vilka ljud är nära och vilka är långt borta, hur upplever du dessa ljud? Under skogsbad händer något inom dig, vi tillåter oss att uppleva detta och vi tillåter naturen ha sin gång, medan vi finns här och nu. Allt tillsammans med en guide.
 

I skogsbad tillåts alla sinnena komma till tals, vi badar alltså inte i ordets rätta bemärkelse utan vi badar i naturens alla naturligheter.


Sagt om skogsbad med guide:
"Många upplever att en guidad tur ökar den lugnande effekten eftersom man då får hjälp att fokusera på sinnesintrycken genom de övningar man gör och genom att man hela tiden blir påmind om att se, höra, dofta och känna. Då är det svårare för tankar kring stress, oro, vardagsplanering att få fäste och man kommer lättare till ro." - Åsa Ottosson, författare och journalist.


Vill du veta mer om Skogsbad, bli inspirerad. 


Samling: Vi träffas en kvart före utsatt starttid.


Tänk på: Att klä dig varmt då detta inte är någon pulshöjande aktivitet, rekommenderas lager på lager och en extra. Bättre med en tröja extra än att frysa! Bekväma skor då vi rör oss i skoglig miljö.


Ta med din egen Fika: Glöm inte din fika då vi avslutar skogsbadet med gemensam fika.


För utlåning: Liggunderlag, filt, hängmatta, lupp och paraply


Frågor om skogsbad: info@kallarbacken.nu eller mobil Marianne 0703803094
 

Läs mer om din skogsbadsguide Marianne.

Tidsschema
bottom of page